Tr em c車 cn truyn dch khi m?

Tr em c車 cn truyn dch khi m?

Theo c芍c b芍c s, khng phi bnh g足 v角 ai cng c車 th truyn dch c, lm dng iu n角y s khin h min dch ca c th suy yu.