iu g足 xy ra nu bn n ti mi ng角y?

iu g足 xy ra nu bn n ti mi ng角y?

Theo c芍c chuy那n gia, thng xuy那n n ti s gi迆p bn ci thin tr赤 nh, tng cng h min dch, gim au rng v角 c車 mt thn h足nh thon th hn...