B谷 g芍i ch角o i nng 6 kg

B谷 g芍i ch角o i nng 6 kg

Ng角y 6/4, c芍c b芍c s khi Ph sn, Bnh vin a khoa tnh Ph迆 Th phu thut 車n thai nhi nng 6 kg cho sn ph 28 tui, Vnh Ph迆c.