Trai l角ng 車ng kh, vt ln trong b迄n tranh qu cu nng 20kg Bc Giang

Chu Nhât, 27/05/2018 10:37:00 +07:00

16 trai l角ng tranh nhau quyt lit qu cu 20 kg di tri nng n車ng ti l hi vt cu b迄n truyn thng ti Vit Y那n, Bc Giang chiu 26/5.

>>>c th那m: Hai g trai l角ng b車p c c b角 cp gn 1 triu ng

ng Khoa